අප CEC සහතිකය

කෙටි හැඳින්වීම

CEC සහතිකය යනු 2005 දෙසැම්බර් 30 වන දින කැලිෆෝනියා බලශක්ති කොමිෂන් සභාව විසින් නීත්‍යානුකූලව ක්‍රියාත්මක කරන ලද උපකරණ කාර්යක්ෂමතා රෙගුලාසියයි. රෙගුලාසියේ අරමුණ වන්නේ බලශක්තිය ඉතිරි කිරීම, විද්‍යුත් නිෂ්පාදනවල කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම සහ හරිතාගාර ආචරණය සහ වායු විමෝචනය අවම කිරීමයි.

CEC