සිංගප්පූරු වසන්ත සහතිකය

කෙටි හැඳින්වීම

SPRING (Singapore Standard Bureau of productivity and innovation, bouncy bureau) යනු සිංගප්පූරුවේ ආරක්ෂක නියාමන ආයතන වන අතර පාරිභෝගික ආරක්ෂණ (ආරක්ෂිත අවශ්‍යතා) ලියාපදිංචි සැලැස්මක් නිකුත් කර ඇත CPS, CPS 45 වර්ගයේ ගෘහස්ත උපකරණ ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෑස් නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය පාලනය කරයි, එකඟ වන්න. පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්‍යතා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නිශ්චිත ආරක්ෂණ අවශ්‍යතා සමඟින්, SPRING විසින් සුරක්ෂිතතා සහතික කිරීමේ පාලනයට සහ ලියාපදිංචියට යටත් විය යුතුය, අලෙවියට පෙර SPRING SAFETY MARK ලාංඡනය (PSB සහතිකය) සමඟ ලේබල් කර ඇති නිෂ්පාදන සහතික කිරීම.

spring