ආර්ජන්ටිනාවේ IRAM සහතිකය

කෙටි හැඳින්වීම

IRAM 1935 දී OAA (ආර්ජන්ටිනා ප්‍රතීතන සංවිධානය) විසින් පිළිගත් විද්‍යුත් තාක්‍ෂණ නිෂ්පාදන සහ රජය විසින් පිළිගත් අනිවාර්ය ප්‍රතීතන නිෂ්පාදන සඳහා ප්‍රතීතනය කරන්නා ලෙස ආරම්භ කරන ලදී.

IRAM